Warunki korzystania

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE WITRYNY NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA. Odwiedzanie witryny lub korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania. Niniejsze Warunki korzystania są uzgadniane pomiędzy użytkownikiem a KAVO. W związku z korzystaniem z witryny i odwiedzaniem jej przez użytkownika oraz zobowiązaniami zawartymi w niniejszych Warunkach korzystania użytkownik i KAVO, wyrażając wolę prawnego związania, zobowiązują się przestrzegać wszystkich Warunków korzystania. Należy wydrukować kopię Warunków korzystania w celach informacyjnych. Jeśli użytkownik nie zgadza się na poniższe Warunki korzystania, nie powinien wchodzić na stronę ani z niej korzystać i powinien skontaktować się z KaVo pisemnie lub telefonicznie, zgodnie z poniższymi zapisami, w celu uzyskania pożądanych informacji.

KaVo zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać bezpośrednio po ich zamieszczeniu. Istotne zmiany warunków korzystania będą zamieszczane w widocznym miejscu na stronie. Odwiedzenie strony po zamieszczeniu zmian Warunków korzystania jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody.

INFORMACJE OGÓLNE

KaVo upoważnia użytkownika do oglądania i pobierania materiałów udostępnianych na tej stronie oraz na wszystkich stronach należących do KaVo („Witryna”) i obsługiwanych przez nią wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem że użytkownik zachowa wszelkie informacje o własności i prawach autorskich zawarte w oryginalnych materiałach lub kopiach tych materiałów. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób modyfikować ani powielać materiałów publikowanych w tej Witrynie, publicznie ich odtwarzać ani rozpowszechniać, ani używać ich w inny sposób dla celów publicznych lub komercyjnych. Na potrzeby niniejszych Warunków korzystania wszelkie przypadki korzystania z tych materiałów na innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione. Materiały dostępne w Witrynie są chronione prawem autorskim, a wszelkie nieuprawnione użycie tych materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich, znaku towarowego i innych przepisów. W przypadku naruszenia Warunków korzystania upoważnienie użytkownika do korzystania z Witryny zostanie automatycznie anulowane, a użytkownik będzie zobowiązany natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały. KaVo zastrzega sobie również prawo do unieważnienia prawa użytkownika do korzystania ze wszelkich usług dostępnych w Witrynie oraz, stosownie do okoliczności, do usuwania dowolnych powiązanych kont użytkownika, niezależnie od przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym oraz w dowolnej chwili.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Copyright 1996 Dental Specialties, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie objęte prawami autorskimi teksty, pliki audio, wideo, grafiki, wykresy, zdjęcia, ikony oraz projekty, wybór i układ treści prezentowane w witrynie w jakiejkolwiek formie są objęte prawami autorskimi KaVo. Charakterystyczny i oryginalny układ oraz sposób prezentacji treści w tej witrynie stanowią również firmową szatę graficzną chronioną na mocy obowiązujących przepisów prawa federalnego. Ponadto w tej witrynie pojawia się wiele znaków i nazw zastrzeżonych należących do KaVo. Niniejsza witryna może również zawierać odwołania do znaków osób trzecich oraz kopie materiałów objętych prawami autorskimi osób trzecich, które stanowią własność ich właścicieli. Każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania dowolnych elementów firmowej szaty graficznej, znaków towarowych lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej należących do KaVo lub dowolnej osoby trzeciej jest ściśle zabronione i będzie ścigane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI ZDJĘĆ

Obrazy z biblioteki zdjęć KaVo są udostępniane w celu wsparcia klientów KaVo w przekazywaniu ich pacjentom potrzebnych informacji i wiedzy. Obrazy te mogą być wykorzystywane przez autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów KaVo oraz w prezentacjach i witrynach gabinetów stomatologicznych i stomatologicznych klubów naukowych w celach zgodnych z określonymi w niniejszej Witrynie Warunkami korzystania z biblioteki zdjęć.

Obrazy na tych stronach są udostępniane z zastrzeżeniem poniższych warunków.

O ile nie wskazano inaczej, spółka Dental Specialties należąca do KaVo jest właścicielem praw autorskich do obrazów i zachowuje te prawa. Użytkownikowi nie udziela się żadnych licencji (wyraźnych ani dorozumianych) na korzystanie z praw autorskich, z wyjątkiem prawa do powielania zdjęć bez modyfikacji w celu prowadzenia działań promocyjnych dotyczących produktów przez autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów KaVo, udzielania informacji pacjentom gabinetów stomatologicznych oraz szkolenia pracowników takich gabinetów. Zdjęcia są udostępniane odbiorcom w formie „takiej, w jakiej są”. Niniejszym wyłącza się wszelkie dorozumiane gwarancje, w tym w szczególności gwarancje dotyczące prawa własności, nienaruszenia praw, przydatności handlowej oraz przydatności do określonego celu.

UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA

Jeśli użytkownik pobierze oprogramowanie z niniejszej Witryny („Oprogramowanie”), użytkowanie Oprogramowania będzie podlegać postanowieniom licencyjnym określonym w Umowie licencyjnej oprogramowania, która jest dołączona do Oprogramowania lub z nim udostępniana. Przed pobraniem i instalacją Oprogramowania użytkownik musi zapoznać się z warunkami Umowy licencyjnej oprogramowania i je zaakceptować.ent.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Odwiedzanie tej strony internetowej i korzystanie z niej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Polityki prywatności KaVo, które zostają włączone do niniejszych Warunków korzystania poprzez odwołanie.

TABLICE OGŁOSZEŃ, POKOJE ROZMÓW I INNE OBSZARY INTERAKTYWNE

KAVO może udostępniać odwiedzającym stronę użytkownikom tablice ogłoszeń, pokoje rozmów i inne obszary interaktywne. Odwiedzanie tej strony internetowej lub korzystanie z niej jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania następujących wytycznych dotyczących korzystania z tablic ogłoszeń, pokoi rozmów i innych obszarów interaktywnych tej strony:

1. Należy dbać o zachowanie uprzejmej, kulturalnej atmosfery. Zabrania się publikowania komentarzy, które służą obrażaniu, nękaniu lub zastraszaniu innych osób. Użytkownikowi nie wolno krytykować poszczególnych użytkowników, KaVo ani któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych. 2. Należy zadbać o to, by wszystkie komentarze były stosowne i właściwe w odniesieniu do wszystkich osób. Wszelkie treści szkalujące, pornograficzne, obsceniczne lub z innego powodu niedopuszczalne są zakazane. 3. Komentarze użytkownika muszą odnosić się do określonego tematu. 4. Wszelkie postępowanie, które w wyłącznej ocenie KaVo ogranicza innym osobom możliwość swobodnego i zadowalającego korzystania z strony internetowej, jest zabronione. 5. Nie wolno reklamować konkretnych firm ani usług. 6. Materiały objęte prawami autorskimi można publikować wyłącznie za zgodą autora. 7. Zbieranie informacji na temat innych osób, w tym adresów e-mail, jest zabronione. 8. Nie wolno przesyłać żadnych „łańcuszków”, spamu, nieautoryzowanych wiadomości e-mail ani ofert handlowych, ani nie wolno angażować się w żadne nielegalne działania, wspierać ich ani zachęcać do ich podejmowania.

Wszyscy użytkownicy tej strony internetowej muszą również przestrzegać wszelkich innych wytycznych lub zasad przekazanych przez KaVo bądź opublikowanych na tej stronie. Nieprzestrzeganie którychkolwiek z tych wytycznych lub zasad lub też jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków korzystania będzie skutkować, między innymi, natychmiastowym unieważnieniem wszelkich praw członkowskich lub uprawnień w zakresie publikowania treści na stronie. Wszelkie przypadki naruszenia tych wytycznych należy zgłaszać do KaVo, zgodnie z treścią punktu „Kontakt z KaVo” niniejszych Warunków korzystania.

Użytkownik oraz pozostali użytkownicy tablic ogłoszeń, pokoi rozmów i innych obszarów interaktywnych udostępnianych przez KaVo ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i skutki wiadomości przekazywanych lub publikowanych przez nich na tej stronie. Przy podejmowaniu decyzji o udostępnieniu na tej stronie jakichkolwiek danych osobowych należy zachować maksymalną rozwagę. Mimo że KaVo nie ma obowiązku monitorowania treści ani dokładności informacji, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że KaVo ma prawo, wedle własnego wyłącznego uznania i bez konieczności przekazania powiadomienia, monitorować wszelkie tego typu treści lub informacje publikowane na tej stronie. KaVo zastrzega sobie również prawo do zabraniania lub usuwania wszelkich działań lub treści, wedle własnego wyłącznego uznania, bez konieczności przekazania powiadomienia i niezależnie od przyczyny, jak i do unieważnienia członkostwa dowolnego użytkownika niezależnie od przyczyny.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Jeśli użytkownik korzysta z Witryny, odpowiada za zachowanie poufności danych swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, jak również zobowiązuje się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem jego konta lub hasła. KAVO nie sprzedaje produktów dzieciom, lecz sprzedaje je osobom dorosłym, które mogą nabyć te produkty za pomocą karty kredytowej lub innej dozwolonej metody płatności. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 roku życia, może korzystać z tej witryny wyłącznie przy udziale rodzica lub opiekuna prawnego. KAVO zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, unieważniania kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień wedle swego wyłącznego uznania.

RYZYKO UTRATY

Wszystkie artykuły zakupione od KaVo są dostarczane zgodnie z umową przesyłki. Oznacza to, że ryzyko utraty oraz prawo własności do takich artykułów przechodzi na użytkownika z chwilą dostarczenia ich przez nas do przewoźnika.

Opisy produktów

KaVo stara się zachować możliwie najwyższą dokładność. KaVo nie gwarantuje jednak, że opisy produktów lub inne treści dostępne w tej Witrynie są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne czy też wolne od błędów. Jeśli produkt oferowany bezpośrednio przez KaVo nie jest zgodny z opisem, wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi jest prawo do zwrotu nieużywanego produktu.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH

KaVo  respektuje prawa właścicieli własności intelektualnej i o to samo prosi swoich użytkowników. Jeśli użytkownik uważa, że jego dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie jego praw, powinien przekazać GRUPIE KAVO  następujące informacje w formie wskazanej w sekcji 512, tytule 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych: 1. podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone; 2. opis dzieła (dzieł) objętego (objętych) prawami autorskimi, którego (których) dotyczy rzekome naruszenie; 3. opis materiału rzekomo prowadzącego do powstania naruszenia z uwzględnieniem jego umiejscowieniem na stronie; 4. adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika; 5. oświadczenie użytkownika o tym, że w dobrej wierze powziął przekonanie, że kwestionowane użycie nie zostało zatwierdzone przez właściciela prawa autorskich, jego przedstawiciela lub na mocy przepisów; oraz 6. oświadczenie użytkownika, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, stanowiące o tym, że powyższe informacje zawarte w jego zawiadomieniu są zgodne z prawdą oraz że jest on właścicielem praw autorskich lub też osobą upoważnioną do występowania w jego imieniu.

Przedstawicielem KaVo ds. praw autorskich, który zajmuje się rozpatrywaniem zawiadomień o roszczeniach w sprawie naruszenia praw autorskich na tej stronie, jest: KaVo : Do wiadomości: General Counsel (Radca prawny) 1717 W. Collins Ave Orange, CA 92867

Użytkownik i KaVo przyjmują do wiadomości i akceptują, że: (1) KaVo nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za żadne treści ani materiały jakiegokolwiek rodzaju, które są przesyłane lub publikowane w obrębie dowolnych obszarów interaktywnych strony (w tym w szczególności na wszelkich tablicach ogłoszeń, w pokojach rozmów, ankietach w witrynie) przez użytkownika lub dowolnych innych użytkowników lub osoby trzecie, oraz (2) KaVo jest podmiotem publikującym wszelkie takie treści oraz występuje wyłącznie w charakterze dostawcy usług internetowych w rozumieniu amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

ŁĄCZA DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Łącza do stron osób trzecich są udostępniane w Witrynie wyłącznie dla wygody użytkownika. Po użyciu takiego łącza użytkownik opuszcza Witrynę. KaVo nie sprawdziła wszystkich takich witryn osób trzecich oraz nie sprawuje nad nimi kontroli i nie jest odpowiedzialna za te witryny ani udostępniane na nich treści. Dlatego też KaVo nie wspiera tych witryn i nie udziela żadnych oświadczeń na ich temat ani na temat żadnych informacji, oprogramowania bądź innych produktów lub materiałów dostępnych w tych witrynach, ani jakichkolwiek wyników, jakie można uzyskać na podstawie ich użytkowania. Jeśli użytkownik zdecyduje się odwiedzić dowolną witrynę osoby trzeciej powiązaną z niniejszą Witryną za pomocą łącza, robi to całkowicie na własne ryzyko.

KaVo akceptuje łącza do tej Witryny, w przypadku których łącze i uruchamiane przez nie strony: (a) nie tworzą ramek wokół żadnej strony w tej Witrynie ani nie stosują innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają graficzną prezentację lub wygląd dowolnych treści w obrębie tej Witryny; (b) nie przedstawiają w nieprawdziwym świetle relacji użytkownika z KaVo ; (c) nie sugerują, że KaVo akceptuje lub wspiera użytkownika, jego Witrynę lub jego oferty produktowe bądź usługowe; oraz (d) nie stwarzają fałszywego lub wprowadzającego w błąd wrażenia na temat KaVo ani w inny sposób nie szkodzą reputacji i wizerunkowi kojarzonym z nazwą lub znakami towarowymi KaVo. Ponadto w celu uzyskania pozwolenia na publikowanie łączy do tej Witryny, użytkownik musi zaakceptować, że KaVo może w każdej chwili wedle swego wyłącznego uznania wycofać pozwolenie na publikowanie łączy do tej Witryny. W takim przypadku użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć wszystkie łącza do tej Witryny oraz zaprzestać używania wszelkich znaków towarowych KaVo.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

WSZELKIE MATERIAŁY I USŁUGI DOSTĘPNE W TEJ WITRYNIE SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Ponadto KAVO nie udziela żadnej gwarancji w zakresie dokładności i kompletności materiałów lub usług dostępnych w tej Witrynie. KAVO może w dowolnej chwili i bez konieczności przekazania powiadomienia wprowadzać zmiany w materiałach i usługach dostępnych w tej Witrynie lub w produktach i cenach w nich przedstawionych. Materiały i usługi dostępne w tej Witrynie mogą być nieaktualne, a KaVo nie zobowiązuje się aktualizować takich materiałów i usług. Informacje publikowane w tej Witrynie mogą dotyczyć produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w kraju użytkownika. Żadne wskazówki ani informacje, w formie ustnej lub pisemnej, uzyskane przez użytkownika od KaVo lub w dowolny inny sposób pozyskane z tej strony nie prowadzą do powstania żadnej gwarancji.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU SPÓŁKA DENTAL SPECIALTIES KaVo, JEJ DOSTAWCY ANI INNE OSOBY TRZECIE WSPOMNIANE W TEJ WITRYNIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH LUB ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) PONIESIONE W WYNIKU UŻYTKOWANIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA LUB EFEKTÓW UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY, JAKICHKOLWIEK WITRYN POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ ANI MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG DOSTĘPNYCH W JAKICHKOLWIEK TAKICH WITRYNACH, NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO ANI NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WCZEŚNIEJ PODMIOTY TE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEŚLI W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG DOSTĘPNYCH W TEJ WITRYNIE KONIECZNE BĘDZIE SERWISOWANIE, NAPRAWA LUB SKORYGOWANIE SPRZĘTU LUB DANYCH, UŻYTKOWNIK PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z TAKIMI DZIAŁANIAMI. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI JEST PRAWO ZAPRZESTANIA ODWIEDZANIA WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć KaVo, członków jej zarządu oraz jej przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, konsultantów i pośredników i zwolnić ich z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, wydatków, roszczeń osób trzecich, zobowiązań, szkód i kosztów (w tym w szczególności kosztów adwokackich) wynikających z używania lub powiązanych z używaniem przez niego niniejszej strony, wszelkich materiałów, informacji lub danych pobranych lub w inny sposób uzyskanych z tej strony lub też z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania, w tym w szczególności naruszeniem przez niego dowolnych praw własności intelektualnej lub innych praw KaVo lub też jakiejkolwiek innej osoby lub jakiegokolwiek innego podmiotu.

ROZPATRYWANIE SPORÓW

Niniejsze Warunki korzystania podlegają przepisom prawa Stanów Zjednoczonych oraz stanu Kalifornia, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków korzystania będzie Orange w stanie Kalifornia, chyba że KAVO według własnego wyłącznego uznania postanowi inaczej. W przypadku jakiegokolwiek sporu strona wygrywająca roszczenie będzie upoważniona do odzyskania zwrotu swoich uzasadnionych wydatków i kosztów adwokackich. W przypadku gdy sąd lub arbiter uzna którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania za niewykonalne lub nieważne, wówczas ten sąd lub arbiter zmodyfikuje takie postanowienie w minimalnym zakresie niezbędnym do zapewnienia jego wykonalności lub ważności. Jeśli wprowadzenie takiej zmiany okaże się niemożliwe lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie wyłączone, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania będą interpretowane i odczytywane w celu zapewnienia ich maksymalnej wykonalności. Wszelkie podstawy powództwa lub roszczenia dotyczące tej strony należy zgłaszać w ciągu jednego (1) roku od ich zaistnienia.

CAŁOŚĆ UMOWY

Odwiedzanie niniejszej strony lub korzystanie z niej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Warunków korzystania. Niniejsze Warunki korzystania wraz z Polityką prywatności stanowią całość umowy między użytkownikiem a KaVo w odniesieniu do odwiedzania strony i korzystania z niej przez użytkownika oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub istniejące porozumienia lub umowy, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące przedmiotu tej umowy. Odstąpienie od wykonywania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i podpisania przez KaVo. Niniejsze Warunki korzystania będą obowiązywać z korzyścią dla następców prawnych i cesjonariuszy KaVo.

KOMUNIKACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Użytkownik potwierdza, że niniejsze Warunki korzystania stanowią ważne i wiążące porozumienie. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik akceptuje, że niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie inne dokumenty, umowy, powiadomienia lub komunikacja między użytkownikiem a KaVo mogą być przekazywane użytkownikowi drogą elektroniczną. Należy wydrukować kopię wszelkich takich dokumentów, umów, zawiadomień lub innych komunikatów dla własnej informacji.

KONTAKT Z KAVO

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków korzystania należy skontaktować się z nami pod adresem: 2200 Pennsylvania Ave NW, Suite 800W Washington, DC 20037 Aktualizacja czerwiec 2008 r. Prawa autorskie

RYZYKO UTRATY

Wszystkie artykuły zakupione od KaVo są dostarczane zgodnie z umową przesyłki. Oznacza to, że ryzyko utraty oraz prawo własności do takich artykułów przechodzi na użytkownika z chwilą dostarczenia ich przez nas do przewoźnika.

Prywatność i bezpieczeństwo

Spółki KaVo Dental GmbH i KerrHawe SA („Spółka”) wraz z ich spółkami stowarzyszonymi i zależnymi szanują prywatność użytkowników, cenią współpracę i zobowiązują się do ochrony prywatności użytkownika. Spółka rozumie znaczenie prywatności dla swoich klientów i osób odwiedzających Witryny firmowe. Korzystanie z Danych osobowych przez Spółkę podlega Polityce prywatności Spółki, a uzyskując dostęp do Witryn firmowych, użytkownik zgadza się, że ta Polityka prywatności będzie dla niego wiążąca.

Użytkownik rozumie i zgadza się na to, że kiedy przekazuje swoje dane osobowe w Witrynach firmowych, nie ma żadnej gwarancji bezpieczeństwa, mimo że Spółka wdrożyła środki mające zapobiegać uzyskaniu dostępu do danych przez osoby nieupoważnione lub ich przechwyceniu. W MAŁO PRAWDOPODOBNYM PRZYPADKU PRZECHWYCENIA DANYCH LUB UZYSKANIA DO NICH DOSTĘPU PRZEZ OSOBY NIEUPOWAŻNIONE POMIMO PODJĘTYCH WYSIŁKÓW, SPÓŁKA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE PRZECHWYCENIE CZY DOSTĘP OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH, CZY TEŻ JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE (W TYM UTRACONE ZYSKI) PONIESIONE PRZEZ KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI SPÓŁKA OTRZYMAŁA WCZEŚNIEJ INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, W SPOSÓB WYRAŹNY CZY DOROZUMIANY, ŻE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK KLIENTA NIE ZOSTANĄ PRZECHWYCONE LUB ŻE OSOBA DO TEGO NIEUPOWAŻNIONA NIE UZYSKA DO NICH DOSTĘPU, A TAKŻE NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KAŻDY KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA UTRZYMYWANIE SWOJEGO HASŁA W POUFNOŚCI.